ÚVODNÍ INFORMACE O PROJEKTU

ERASMUS+: EUROTOUR: ENGAGE, EXPLORE, EVOLVE


Naše základní škola je zapojena do dlouhodobého mezinárodního projektu, který svým příznačným názvem má děti zavézt do ostatních evropských zemí (Eurotour), kde mají objevovat (explore) tamní zvyky, nechat se zaujmout (engage) zdejší kulturou a v neposlední řadě rozvíjet (evolve) své nejen jazykové dovednosti.
Trvání projektu je v období tří let /01. 09. 2017 – 31. 08. 2020/, kdy naši žáci vytvoří tým, který bude spolupracovat s ostatními školami napříč Evropou.

Zapojené školy do projektu:


  • Standskolen, Greve, Dánsko
  • Inonu Ilkokulu, Mersin, Turecko
  • Collège Berthelot, Le Mans, Francie
  • Instituto Comprensivo San Giovanni Bosco, Catania, Itálie
  • Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Eger, Maďarsko


Žáci během projektu rozvinou také mezipředmětové vztahy jako např.: anglický jazyk, zeměpis, dějepis, svět práce, finanční gramotnost a informační technologii, neboť postupně navštíví některé z výše jmenovaných zemí.

Nabité zkušenosti nakonec využijí ke splnění cílů projektu: vytvoření PRŮVODCE PO ČESKOLIPSKU ve formě fotoknihy, což žáky donutí vypátrat všechny krásy České Lípy a okolí, které mají za úkol přilákat více turistů do našeho města a seznámit tak přicestované žáky z projektu.
Vybraní žáci ve školním roce 2017/2018 jsou angličtináři ze 7. ročníku s dobrými studijními výsledky:

Rusová Hana
Hájková Helena
Holubová Laura
Romanová Simona
Moiselová Marie
Paterová Anežka
Böhmová Kateřina
Brož Daniel
Krákora Daniel
Böhmová Anastázie
Vodrážková Tereza
Jindrová Nicol
Dubraviková Veronika
Míšková Hana
Mašková Daniela
Jelínková Barbora
Kopecká Adéla
Tulak Lukáš
Hellerová Carole
Krumlová Michaela
Važanová Markéta
Kolesníková Ivana
Knechtelová Anna
Hrudková Adéla
Reková Anna
Šulc Martin
Lukáš Danny


V blízkém období /září – říjen 2017/ bude vytvořena nástěnka školy, kde budou vyvěšeny základní informace s nejbližšími plánovanými událostmi, dále se vytvoří blog, ve kterém budou široké veřejnosti odprezentovány  veškeré důležité informace spojené s projektem (videa, obrázky, prezentace, zajímavosti…). Děti navštíví turistické centrum, aby zjistily základní informace o jeho fungování  a vytvoří powerpointové prezentace o naší základní škole a našem městě. V rámci klubu Erasmus+ vybereme ty nejlepší, které budou Českou Lípu reprezentovat na nadcházející schůzce. Dále v říjnu 2017 se koná v Tureckém Mersinu schůzka všech koordinátorů projektu, kde společně všichni podrobně naplánují jednotlivé kroky projektu.

Po této schůzce Vám přineseme další zajímavé informace ohledně projektu.

Učitelé zapojeni do projektu:
Mgr. Iveta Truhlářová – koordinátor projektu a práce s dětmi
Mgr. Alena Zelinková – práce s dětmi
Ing. Aleš Flusek – práce s dětmi
Jan Havlásek – technické zajištění, informatika a práce s dětmiJOINING TO AN INTERNATIONAL PROJECT

ERASMUS +: EUROTOUR: ENGAGE, EXPLORATION, EVOLVEOur elementary school is involved in a long-term international project which, with its distinctive title, is to bring children to other European countries (Eurotour) where they should discover (explore) local customs, engage in local culture and, last but not least, not only their language skills.

Project duration is over three years / 01 September 2017 - 31 August 2020 /, when our pupils will create an Erasmus+ team that will work with other schools across Europe.

Affiliated schools in the project:

  • Standskolen, Greve, Denmark
  • Inonu Ilkokulu, Mersin, Turkey
  • Collège Berthelot, Le Mans, France
  • Instituto Comprensivo San Giovanni Bosco, Catania, Italy
  • Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Eger, Hungary

Pupils will also develop cross-curricular relationships such as English, Geography, History, The world of work, Financial literacy and Information technology during the project as they will gradually visit some of the above-mentioned countries.

In the end, the experience gained will be used to achieve the objectives of the project: the creation of a GUIDE TO THE CZECH REPUBLIC in the form of a photo book, which asks pupils to discover all the beauties of Česká Lípa and its surroundings, which are designed to attract more tourists to our city and to get acquainted with pupils from the project.

Selected pupils in the school year 2017/2018 are 7th grade English students with good learning outcomes. There were selected 24 students. Our first meeting was last week to discuss about their job in upcoming weeks.

In the near term (September - October 2017) a school bulletin will be created, where basic information will be posted with the nearest planned events, and a blog will be created in which the general public will be presented with all important information related to the project (videos, pictures, presentations, ). Children visit the tourist centre to find basic information about its functioning and create PowerPoint presentations about our elementary school and our city. Within the Erasmus+ Club, we will select the best ones to represent Czech Republic at the upcoming meeting. Furthermore, in October 2017, a meeting of all Project Coordinators will be held in Mersin, Turkey, where each of them will detail the individual steps of the project.

After this meeting, we will bring you further interesting information about the project.


Teachers involved in the project:
Mgr. Iveta Truhlářová - Project Coordinator and Work with Children
Mgr. Alena Zelinková - work with children
Ing. Aleš Flusek - work with children
Jan Havlásek - Technical Assurance, Informatics and Work with Children


Komentáře

Oblíbené příspěvky